Istnieją różne rodzaje kodeksów etycznych, w zależności od potrzeb moralnych i etycznych związanych z każdą działalnością zawodową. Istnieją więc różne kodeksy etyczne m.in. dla specjalistów w dziedzinie medycyny, prawa czy dziennikarstwa.

Pielęgniarstwo

Do podstawowych zasad etyki zawodowej w ochronie zdrowia należy szacunek dla życia i praw człowieka, uczciwe postępowanie w opiece nad ludźmi oraz ochrona ich integralności w obliczu wszelkich problemów zdrowotnych i w ramach praktyk zdrowotnych wolnych od ryzyka.

Psychologia

Kodeks etyczny psychologów musi respektować zasady uczciwości, sprawiedliwości, obowiązku zachowania tajemnicy i szacunku dla pacjentów. Podobnie, muszą oni unikać wszelkich zachowań, które mogłyby poddać w wątpliwość ich uczciwość lub które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek zawodu.

Prawnicy

Kodeks etyki zawodów prawniczych stanowi, że ci profesjonaliści muszą wykonywać swoją działalność z niezależnością, uczciwością i lojalnością wobec klienta. Stwierdza się w nim również ich prawo do wolności obrony i wypowiedzi oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Inżynierowie

Inżynierowie muszą przywiązywać szczególną wagę do bezpieczeństwa, dobra publicznego i promowania zrównoważonego rozwoju. Mogą oni świadczyć usługi wyłącznie w dziedzinach należących do ich kompetencji, a ich publiczne oświadczenia muszą być zgodne z prawdą i obiektywne. Muszą mieć zerową tolerancję dla prób oszustwa, przekupstwa lub korupcji.

Dziennikarstwo

Etyka zawodowa dziennikarzy zobowiązuje ich do przekazywania informacji w ramach prawa do wolności wypowiedzi i poszanowania wolności obywatelskich. Podczas wykonywania swojego zawodu muszą oni przestrzegać wartości takich jak prawdomówność, dokładność informacji, uczciwość, pluralizm, tolerancja i poszanowanie tajemnicy zawodowej.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom etyki zawodowej:

Poszanowanie tajemnicy zawodowej: to znaczy nieujawnianie źródeł, które dostarczyły pewnych informacji. Jest to kodeks, którego muszą przestrzegać profesjonaliści, tacy jak dziennikarze czy prawnicy.
Prawa jednostki w zakresie rozpowszechniania informacji: na przykład nierozpowszechnianie informacji, które mogłyby zagrozić integralności osoby fizycznej lub naruszyć jej prawa do honoru, prywatności lub wizerunku własnej osoby.
Szacunek zawodowy: traktuj współpracowników z szacunkiem i dbaj o atmosferę harmonii i szacunku.
Promowanie integracji w miejscu pracy: przyjmowanie codziennych praktyk, które przyczyniają się do eliminowania wszelkiego rodzaju dyskryminacji zawodowej ze względu na wiek, płeć lub grupę społeczną.
Odpowiedzialność społeczna: wdrażanie postaw i zachowań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub dobrobytu społeczności.