Przy wykonywaniu działalności zawodowej niezbędne jest działanie zgodnie z szeregiem zasad oraz przesłanek etycznych i moralnych, które gwarantują staranność w wykonywaniu zawodu. Jest to tak zwana etyka zawodowa. W tym artykule zobaczymy, co to jest i dlaczego jest to tak ważne.

Czym jest etyka zawodowa?

Etyka zawodowa jest definiowana jako zbiór zasad i wartości moralnych, których profesjonaliści w danym sektorze muszą przestrzegać podczas wykonywania swojego zawodu. Przekłada się ona na szereg zachowań i wytycznych mających na celu promowanie dobrych praktyk w pracy i harmonii społecznej. Te zasady etyczne obejmują odpowiedzialność, szacunek, staranność, stałość, punktualność, sprawiedliwość i uczciwość.

Jest rzeczą powszechną, że różne sektory zawodowe włączają te zasady do kodeksu etycznego, który zawiera kryteria, jakie należy stosować w praktyce podczas wykonywania zawodu. Na przykład, istnieje kodeks etyczny dla pracowników służby zdrowia, dziennikarzy, prawników itd.

Cechy charakterystyczne etyki zawodowej

Celem etyki zawodowej i deontologii jest określenie wartości, które muszą być stosowane w praktyce w danym zawodzie. Są to wartości, które profesjonaliści muszą stosować indywidualnie, ale które przynoszą zbiorowe korzyści, zarówno dla ich zawodu, jak i w sferze społecznej. W niektórych zawodach te zasady i wytyczne postępowania są odzwierciedlone w kodeksie etyki zawodowej lub kodeksie etycznym. Są to wytyczne dotyczące zachowania, których profesjonalista musi przestrzegać z własnej woli. Nieprzestrzeganie przepisów nie pociąga za sobą sankcji ani kar, poza złym wizerunkiem osobistym lub zawodowym. W przypadku istnienia kodeksu etycznego, jego nieprzestrzeganie może być karalne.

Do czego służy etyka zawodowa?

Etyka zawodowa lub deontologia służy do określenia wytycznych, jakimi powinien kierować się pracownik w danej sytuacji. Podczas rozwijania swojej działalności profesjonaliści mogą napotkać sytuacje, które wymagają podejmowania decyzji moralnych. Etyka zawodowa pomaga wiedzieć, co jest dobre, a co złe w wykonywaniu zawodu. Ponadto etyka zawodowa dąży do dobra wspólnego, czyli pomaga profesjonaliście zrozumieć, że korzyść zbiorowa, zarówno społeczna, jak i biznesowa, stoi ponad jego osobistym interesem. Etyka zawodowa i deontologia są ważne, ponieważ umożliwiają zakorzenienie się w profesjonaliście szeregu wartości i zachowań, które przyczyniają się do pracy i harmonii społecznej.

Musimy pamiętać, że są zawody, które w taki czy inny sposób wpływają na życie ludzi, jak w przypadku lekarzy, prawników czy dziennikarzy. Dlatego też posiadanie kodeksu etycznego jest niezbędne, aby mogli oni prowadzić swoją działalność w ramach parametrów sprawiedliwości, słuszności, prawdomówności, uczciwości i odpowiedzialności.

Z drugiej strony, etyka zawodowa przyczynia się do poprawy atmosfery w organizacji. Stosowanie kodeksu etycznego przyczynia się do ujednolicenia stosunków pracy między pracownikami oraz do wzrostu zaufania między klientami a otoczeniem biznesowym. Aby stosowanie etyki zawodowej było naprawdę skuteczne, te zasady i wartości muszą być znane przez wszystkich członków organizacji, tak aby były stosowane w sposób jednolity.