herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Kłobucku
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Długosza 114
tel./fax: 34-3174400; 34-3171345
Mapa dojazdu ; e-mail:
kakl@praca.gov.pl
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2018

styczeńlutymarzec
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 319 145 208 99 2654 1411 448 215
w tym
osoby
poprzednio pracujące 293 132 184 86 2371 1228 446 214
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
19 9 18 10 206 117 113 63
dotychczas nie pracujące 26 13 24 13 283 183 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 238 108 163 76 2065 1105 362 177
w tym posiadający gospodarstwo rolne 27 19 33 17 277 167 85 47
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 38 26 29 17 161 91 3 2
Cudzoziemcy 0 0 1 1 1 1 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 75 26 43 18 692 357 75 35
Bez doswiadczenia zawodowego 66 37 40 21 459 282 2 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 17 0 6 0 443 0 27
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 304 160 147 66 2255 1249 336 167

z wiersza 12

Do 30 roku życia 143 75 88 41 839 491 89 48
w tym do 25 roku zycia 74 42 51 27 411 229 25 11
długotrwale bezrobotne 97 55 26 7 1193 734 4 3
Powyżej 50 roku życia 54 19 29 12 658 232 175 71
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 53 34 24 9 611 513 104 74
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 1 1 0 0 9 8 3 2
niepełnosprawni 19 9 4 1 115 54 20 12
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2785 1498 2172 1168 513 253
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 319 145 238 108 53 23

z tego

po raz pierwszy 28 19 22 18 6 2
po raz kolejny 291 126 216 90 47 21

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 7 0 3 0 4 0
po stażu 41 22 29 16 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 3 1 2 0 1 1
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 450 232 345 171

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 208 99 163 76

z tego

niesubsydiowanej 192 93 150 72

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 7 1 4 1
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 16 6 13 4

z tego

prac interwencyjnych 1 0 1 0
robót publicznych 6 4 3 2
podjęcia działalności gospodarczej 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 0 1 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 4 2
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 4 0 4 0
rozpoczęcie szkolenia 4 1 3 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 110 74 79 54
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 13 8 13 8
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 0 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 6 18 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 30 16 20 8
podjęcia nauki 1 1 1 1
osiagniecia wieku emerytalnego 3 0 2 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 9 4 8 3
innych 50 22 37 16
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2654 1411 2065 1105
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 438 274 351 226

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 872 509 445 245 687 247 1201 730
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 143 75 74 42 54 19 97 55
z tego po raz pierwszy 21 16 14 12 0 0 X X
po raz kolejny 122 59 60 30 50 18 97 55

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 1 0 0 0 4 0 0 0
po stażu 23 13 14 9 4 3 8 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 1 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 172 91 99 50 83 34 105 51

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 88 41 51 27 29 12 26 7

z tego

niesubsydiowanej 80 39 46 25 28 12 24 7

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 3 0 1 0 0 0 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 8 2 5 2 1 0 2 0
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 1 0
robót publicznych 0 0 0 0 1 0 1 0
podjęcia działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 2 2 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 4 0 3 0 0 0 0 0
rozpoczęcia szkolenia 1 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 37 29 18 12 18 6 34 17
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 0 1 0 6 3 13 8
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 12 3 9 2 1 0 2 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 7 9 4 5 3 7 5
podjęcia nauki 1 1 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 3 0 2 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 1 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 9 4 0 0
innych 18 10 11 5 11 5 20 11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 2 9 8 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 839 491 411 229 658 232 1193 734
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 259 163 170 104 73 38 1193 734
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 2
zatrudnione przy robotach publicznych 8 6
odbywające szkolenie 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 121 82
w tym w ramach bonu stazowego 11 8
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 13 8
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 23 5
w tym powyzej 60 roku zycia 7 1
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 54 22
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 1 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych 1 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 56 22

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 34 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 1 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 0
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 17 7 26 12
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 144 93 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 144 93 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 474 298 90 166 265 30

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 200 24 10 166 161 28
miejsce aktywizacji zawodowej 274 274 80 X 104 2

z tego

staże 234 234 40 X 77 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 40 40 40 X 27 2
dla niepełnosprawnych 6 0 0 4 9 3
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 285 137 0 0
Przerwali realizację IPD 284 132 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 193 89 0 0
Zakończyli realizację IPD 35 21 0 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 1831 1265 0 0
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 291 126 291 126 2327 1271

z tego

profil I X X 7 1 51 27
profil II X X 224 88 1479 706
profil III X X 60 37 797 538
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X